HakukoneoptimointiKatso hakukonemarkkinoinnin kurssit

Hakukoneoptimointi on näkyvyydenhallintaa hakukoneissa. Hakukoneoptimointi on prosessi tai sarja toimenpiteitä, jolla pyritään varmistamaan verkkosivuston sijoittuminen mahdollisimman korkealle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnilla ja Google Adwords-mainoksilla ei ole varsinaisesti mitään tekemistä keskenään.

Hakukoneoptimointi on varsin kustannustehokasta markkinointia. Google-markkinointi tai hakukonemarkkinointi taas ovat yleisnimityksiä hakukoneissa tapahtuvalle markkinoinnille, johon kuuluu hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta. Kun yrityksen verkkosivu sijoittuu esimerkiksi toimialan tärkeimmällä hakulausekkeella hakutulosten kärkeen, saa sivusto merkittävästi lisää kävijöitä. Nämä kävijät ovat

todennäköisesti myös varsin laadukkaita, koska he ovat klikanneet sivuston hakutulosta haettuaan nimen omaan kyseisellä termillä.

Hakulausekkeissa ja niiden tuottamien kävijöiden laadussa on suuria eroja. Otetaan vaikkapa esimerkiksi hakusana ‘vene’. Tällä hakusanalla hakeneet ja sivustolle itsensä klikanneet kävijät voivat olla kiinnostuneita esimerkiksi:

 • veneistä ja venetyypeistä yleensä
 • veneisiin liittyvistä kuvista
 • lisätiedon hakemisesta kouluesitelmää varten

Jos taas otetaan esimerkiksi hakusana ‘käytetty moottorivene 50hv helsinki’ , on hakija jo hakutermiä kirjoittaessaan ilmaissut huomattavasti selkeämmin mitä hän on etsimässä. Hän on myös kaupalliselta kannalta katsottuna huomattavasti lähempänä ostopäätöstä verrattuna yleisellä ‘vene’-sanalla tehtyihin hakuihin.

Miten Google arvottaa eri sivustot?

Tässä artikkelissa keskitytään lähinnä Googleen, koska sillä on Suomessa yli 95%:n markkinaosuus hauissa. Googlen algoritmi kiinnittää huomiota sivustolla lähinnä seuraaviin aihealueisiin:

 • sivuston tekniikka (onko sivustolla esimerkiksi hakurobotin indeksointia haittaavia “pullonkauloja” tai esiintyykö sama sivusisältö enemmän kuin yhden url-osoitteen alla?)
 • sivuston yksilöllinen sisältö ja sen kohdennus yksittäisille hakutermeille (Google hahmottaa sivuston yksittäisten html-sivujen kokoelmana. Hakurobotti etsii yksittäistä sivua, joka vastaa sisällöltään mahdollisimman hyvin hakijan käyttämää hakutermiä)
 • sivuston maineen kasvattaminen (maineeseen vaikuttavat esimerkiksi verkkotunnuksen ikä ja erityisesti sivustolle osoittavien ulkoisten linkkien laatu ja määrä)

Hakukoneoptimointi ymmärretään yleensä virheellisesti ennen kaikkea tekniseksi toimenpiteeksi. Hakukoneoptimoinnissa ei kirjoiteta riviäkään ohjelmointikoodia, eikä siinä myöskään tehdä mitään “ihmejippoja” palvelimen päässä. Hakukoneoptimointi on jatkuvakestoista kokonaisvaltaista näkyvyydenhallintaa, jossa ikään kuin imitoidaan ja tehostetaan sivuston osakseen saamaa luonnollista hakukonenäkyvyyttä.

Hakukoneoptimointi on sarja toimenpiteitä, jotka perustuvat yllä mainittuihin kolmeen osa-alueeseen (tekniikka, sisältö ja maine). Google-mainonta antaa erinomaista “tiedustelutietoa” myös hakukoneoptimoinnin tarpeisiin, kun tiedetään mihin hakulausekkeisiin kannattaa keskittyä.

Toteuttamalla ainoastaan tekniset muutokset kertaluontoisena projektina sivuston sijoituksia hakukoneissa voidaan  kuitenkin parantaa vain rajoitetusti. Hakusijoitukset voivat tällöin nousta muutamien yksittäisten hakusanojen osalta. Täyden potentiaalin hyödyntäminen edellyttää uusien sivujen tuottamista, nykyisten sivutekstien muokkausta, sisäisen linkityksen kehittämistä sekä ulkoisten linkkien hankkimista muilta sivustoilta. Arviolta yli kolme neljäsosaa hakukoneoptimoinnin pitkän aikavälin tuloksista saavutetaan jatkuvilla optimointitoimenpiteillä.

Google toimii kuin kirjastonhoitaja

Googlen hakurobotti pyrkii aina tarjoamaan hakevalle asiakkaalleen mahdollisimman tarkasti hakua vastaavan tietolähteen, jolla on kaiken lisäksi myös luotettava maine. Tämä tietolähde on aina yksittäinen html-sivu, joka sijaitsee mielellään yleisesti tunnustetussa luotettavassa verkko-osoitteessa.

Yksittäinen arvostettu domain ei voi kuitenkaan millään ihmeellisellä tavalla sijoittua kaikilla toimialan termeillä kärkihakutulosten joukkoon, paitsi jos sen sisältö on kohdistettu ja jaettu yskittäisiin sivuihin tarkkaan tehtyjen hakujen perusteella.

Otetaan esimerkiksi yritys, joka tarjoaa rekrytointipalveluita. Jos yrityksen palvelutarjoama sijaitsee sijaitsee sivulla, jonka pääotsikko on ‘Palvelut’ ja jos tälle sivulle on listattu ranskalaisilla viivoilla kaikki tarjottavat palvelut, ei sivusto todennäköisesti sijoitu lähellekään hakutulosten kärkeä. Tämä siksi, että ko. sivun sisältä on liian yleisluontoinen ja ‘Palvelut’-otsikolla merkittyjä sivuja on niin sanotusti kolmetoista tusinassa.

Hakukoneoptimoinnin kannalta oikeaoppinen tapa olisi valota tämän palvelut-sivun otsikoksi esimerkiksi ‘rekrytointipalvelut’. Samalta sivulta olisi linkit palvelukohtaisille alasivuille esim. seuraavilla termeillä: suorahaku, rekrytointi (yleiskuvaus rekrytoinnista), coaching ja valmennus. Jos yksittäisiä palveluiden esittelysivujen sijoitusta halutaan erityisesti parantaa, voidaan koko sivuston etusivulle liittää linkki osoittamaan ko. alasivulle.

Voit katsoa tuottamani videohaastattelun hakukoneoptimoinnista.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteet

Hakukoneoptimoinnilla tavoitellaan yleensä seuraavia asioita:

 • Sivusto sijoittuu Google-hauissa mahdollisimman hyvin sellaisilla sanoilla/termeillä, joilla potentiaaliset asiakkaat suorittavat hakuja.
 • Yrityksen tai organisaation brändi vahvistuu, kun sivusto sijoittuu tärkeimmillä termeillä hakutulosten kärkeen.
 • Yritys tai organisaatio saa maksuttomien hakutulosten kautta enemmän uusia asiakkaita. Tämä tapahtuu joko suorien yhteydenottojen tai brändin vahvistumisen seurauksena.

Hakukoneoptimoinnin tärkein tehtävä on edesauttaa saamaan sivustolle sellaisia uusia kävijöitä, jotka toteuttavat sivustolle asetetut tavoitteet. Tutkimusten mukaan hyvä hakukonesijoitus kuvaavilla yleisillä hakulauseilla lisää ihmisten luottamusta yritystä tai organisaatiota kohtaan. Onkin varsin tärkeää keskittyä sellaisiin avainsanoihin, joiden oletetaan tuovan sivustolle toivottua kävijäliikennettä.

Yleensä verkkosivujen optimoinnissa pyritään löytämään keinoja kävijämäärän nostamiseen tarkkaan valituilla termeillä Googlen orgaanisten hakutulosten kautta. Hyvien liiketoiminnallisten tulosten saaminen edellyttää kuitenkin kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa kiinnitetään huomiota useisiin mitattaviin asioihin. Kun kävijä tulee yrityksen verkkosivuille, huomiota on kiinnitettävä mm. siihen,

– mikä on kävijöiden välitön sivukohtainen poistumisprosentti?
– kuinka monta sivua kävijä selaa ja kuinka kauan hän viipyy sivuilla?
– mikä on viimeinen sivu, jonka hän selaa (poistumissivu)?
– mille sivuille kävijät pääasiassa saapuvat Googlen hakutuloksista (tulosivut)?
– mitkä avainsanat tuottavat sellaisia parhaita kävijöitä, jotka voidaan tehokkaimmin muuntaa asiakkaiksi (konversion seuranta)?

Lisää hakukoneoptimoinnin tavoitteiden määrittämisestä

Hakukoneoptimoinnille asetettavien tavoitteiden määrittämiseksi olisi ensin löydettävä vastaus seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia asiakaskontakteja erityisesti haetaan (esim. suorat yhteydenotot ja tilaukset, brändin ja luotettavuuden varmistamista varten tehdyt haut)?
 • Mitä mitattavia tavoitteita hakukoneoptimoinnille asetetaan (esim. kävijämäärä, tilaukset, mainosmyynti, yhteydenottopyynnöt, sivustolla vietetty aika, osiokohtaiset kävijätavoitteet)?
 • Mitä hakutermejä nämä asiakkaat todennäköisimmin käyttävät – mitkä ovat suosituimmat hakulausekkeet? Tätä varten on tehtävä erillinen avainsanatutkimus tai -kartoitus.

Kun sivuille on saatu kävijöitä, on tärkeää päättää:

 • Millä tavalla näiden asiakkaiden/kävijöiden muuntumista asiakkaiksi voidaan parhaiten mitata (esim. yhteydenottopyyntöjen määrän mittaaminen ja niiden vertaaminen syntyneisiin asiakastilauksiin)?
 • Mitkä hakusanat konvertoivat eli johtavat haluttuun lopputulokseen kaikkein tehokkaimmin?
 • Millä tavalla sivuille tulleista kävijöistä “saadaan puristettua enemmän irti”? Tähän voidaan vaikuttaa konversio-optimoinnilla, jossa muutetaan yksittäisen  sivun rakennetta, sisältöä ja toiminnallisia elementtejä.

Optimointia aloitettaessa täytyy ensin päättää, kannattaako optimointitoimenpiteet suunnata ensisijaisesti suosituimmille ja samalla eniten kilpailluille termeille vai lähdetäänkö hakemaan kärkisijoituksia vähemmän suosituilla ja samalla vähemmän kilpailluilla termeillä.  Google AdWords-testikampanja on tehokas tapa selvittää, mitkä hakutermit tuottavat oikeanlaisia kävijöitä. Mittauskriteerinä voidaan käyttää esim. yhteydenottopyyntöjen määrää (edellyttää tulosseurannan käyttöönottoa).

Google analytics-tilastot tarjoavat myös hyvän lähtökohdan verkkosivuston toimivuudelle historiallisesta näkökulmasta.

Sisällön yleisohjeita

Sivuston sisällön tulee olla yhteensopiva niiden hakujen kanssa, joilla halutaan nousta kärkihakutulosten joukkoon. Kun optimoidaan esimerkiksi ’laajakaista yrityksille’- ja ‘Yritysinternet’-termeihin liittyvää sivua, tulisi sillä ottaa huomioon mm. seuraavat asiat:

 • Sivun title-elementtiin   sisällytetään termi ’laajakaista yrityksille’. Title-tunniste voi näyttää esim. seuraavalta: ”Laajakaista yrityksille | YritysX.fi:n yrityslaajakaista”.
 • Sivun leipätekstin otsikkotunnisteissa (header1-elementti, H1) toistuu jossain muodossa haluttu hakulauseke esim. seuraavalla tavalla: ”Yrityslaajakaista – YritysX:n laajakaista yrityksille”.
 • Sivun tekstissä mainitaan muutamaan kertaan termit ’laajakaista yrityksille’ ja ’yrityslaajakaista’ sekä mahdollisesti niiden taivutusmuodot.
 • Sivun tekstisisällön tulee olla on riittävän pitkä (Googlen indeksointirobotti hakee sivuja, joilla on riittävästi tietoa kuten tieteellisissä artikkeleissa)
 • Muille YritysX:n sivuille lisätään leipätekstiin avainsanalinkkejä osoittamaan kyseiselle sivulle.
 • Kuviin lisätään “alt”-atribuutti – erityisesti silloin kun kuva toimii itsessään linkkinä.

Lisäksi täytyy muistaa, että tekstien tulee vaikuttaa ihmisen tuottamilta (eikä koneen). Tekstissä oleva avainsanatiheys ei saa olla häiritsevän korkea.

Sivun taustakoodissa olevassa Meta description -sisällönkuvauskentässä oleva teksti ei vaikuta varsinaisesti ko. sivun sijoittumiseen hakutuloksissa. Se voi kuitenkin hyvin kirjoitettuna tehdä hakutuloksen houkuttelevammaksi hakijoiden silmissä, jolloin sitä klikataan useammin. Myös descriptionin sisältämät sanat näytetään lihavoituna, jos hakija oli käyttänyt niitä tekemässään haussa.

Titlen-tunnisteen tarkoituksena on pysäyttää hakutulosten selailija, mutta description-kentän tehtävänä on vakuuttaa, että tätä hakutulosta kannattaa klikata. Haetut sanat näytetään hakutuloksessa lihavoituina, mikä lisää hakutuloksen houkuttelevuutta ja sen napsautusprosenttia.

Google Verkkovastaavan työkalut

Google Verkkovastaavan työkalut (Webmasters tools) on Googlen tarjoama ilmainen väline, jolla voi kätevästi paikantaa sivustolla olevia hakukonenäkyvyyden esteitä. Verkkovastaavan työkalut on helppo asentaa ja se kerää automaattisesti tietoa sivuston indeksoinnista, linkityksistä, rakenteesta sekä lukuisista muista tekijöistä. Seuraavassa on listattu osa Verkkovastaavan työkalujen antamista tiedoista:

 • Indeksointivirheet (sivut, joita ei löydy)
 • Ulkoiset sivustoon osoittavat linkit (vain osa kaikista linkeistä)
 • Sivuston sisäiset linkit
 • Yleisimmät hakulausekkeet, jotka Googlen indeksointirobotti löysi indeksoidessaan sivustoa
 • Hakulausekkeet, joilla sivustolle on tultu Googlen orgaanisissa hauissa
 • Sivustolinkit ( linkkejä muihin sivuston sivuihin, jotka voivat näkyä hakutuloksissa sivuston kohdalla)
 • HTML-ehdotukset (Googlebotin paikallistamat sisältöongelmat, kuten päällekkäiset otsikkomerkinnät tai metakuvaukset)

Linkkivoima (link juice)

Hakukoneoptimoinnissa linkit ovat ikään kuin valuuttaa. Sivuston etusivulle on yleensä kertynyt suurin osa sivuston linkkivoimasta (ulkoisten ja sisäisten linkkien välittämä painoarvo). Ulkoiset linkit osoittavat lähes poikkeuksetta etusivulle ja lisäksi alasivut kanavoivat linkkivoimaa etusivulle.

Hakukonenäkyvyyden kannalta on erittäin tärkeää ”annostella” etusivun linkkivoimaa sellaisille alasivuille, joilla on eniten liiketoimintapotentiaalia. Hakukoneoptimoinnissa pyritään löytämään keinoja, joilla etusivulta linkitettäville ”vähempiarvoisille” sivuille kuten ’yhteystiedot’ ja ei siirtyisi linkkivoimaa ollenkaan.

Aiemmin hakukoneoptimoijien keskuudessa tähän tarkoitukseen käytetty ”no follow” –määrite ei enää toimi kun Google muutti algoritmiaan viime vuonna (2010). No follow -linkit estävät kyllä linkkivoiman siirtymisen linkin kohdesivulle, mutta se menee jossain määrin hukkaan. No follow –linkit dilutoivat (heikentävät) etusivun linkkivoimaa kun osa siitä kanavoituu ikään kuin mustaan aukkoon.

Vaihtoehtoinen tapa on ns. linkkien konsolidointi (link consolidation). Tällöin pyritään minimoimaan niiden sivujen määrä, joille etusivulta linkitetään keskittämällä aiemmin erillisten sivujen sisältö yhdelle ja samalla sivulle. Kun etusivulta klikataan määrättyä linkkiä, ohjataan kävijä sitä vastaavaan kohtaan konsolidoitua sivua (sivu ”skrollautuu” alaspäin haluttuun kohtaan). Google ”näkee” nämä lukuisat linkit ikään kuin yhtenä linkkinä, jolloin linkkivoima tai linkkimehu ei heikkene (dilutoidu) yhtä voimakkaasti.

Sisäinen linkitys

Hakukonenäkyvyyden kannalta kaikkein vähiten tärkeimmille sivuille kuten yhteystiedot, johtaa usein eniten sisäisiä linkkejä, kun taas arvokkaimmat sivuille (esim. tuotesivut) johtaa vähemmän linkkejä.
Sivuston sisäisessä linkityksessä kannattaa hakukoneoptimoinnissa huomioida erityisesti myynnillisesti tärkeimmät sivut. Kun tärkeimmille sivuille johtaa eniten sisäisiä linkkejä, saavat ne myös enemmän Googlen arvostusta ja niiden sijoitus paranee.

Google ”rakastaa” kuvaavaa (editoriaalista) tekstiä ja sen seassa oleva avainsanalinkki on huomattavasti arvokkaampi kuin vaikkapa sivun alalaidassa oleva yksittäinen linkki, jonka ympärillä ei aina ole edes kokonaista lauserakennetta. Avainsanalinkki on linkki, jossa itse hyperlinkitettävä teksti sisältää avainsanan, jonka hakukonesijoituksen halutaan paranevan.

Seuraavassa esimerkkilauseessa ”parhaat purjelaudat ovat usein  kokeneiden alan harrastajien suunnittelemia” sana ”purjelaudat” toimii avainsanalinkkinä. Tämä linkitystapa on huomattavasti tehokkaampi kuin esim. ”lue lisää alan harrastajien suunnittelemista parhaista purjelaudoista tästä”.  Avainsanalinkkejä kannattaa lisätä mieluiten leipätekstin sisälle soveltuviin kohtiin. On kuitenkin muistettava, että avainsanalinkkien osuus kaikista linkeistä ei saa nousta liian korkeaksi. Googlen hakurobotti voi muuten tulkita tällaisen sivuston linkkiprofiilin ei-luonnolliseksi ja jopa rankaista sivustoa manipulatiivisesta linkkien hankinnasta.

Päällekkäinen sisältö

On varsin yleistä, että yritysten verkkosivuilta löytyy kaksi tai useampi samansisältöinen sivuversio, jotka silti sijaitsevat eri url-osoitteissa. Tämä aiheuttaa hakukoneoptimoinnin kannalta päällekkäisen sisällön ongelman sivustolle.

Kun näille sivuille tehdään joko ulkoisia tai sisäisiä linkkejä, nämä linkit saattavat osoittaa eri sivuversioihin. Tällöin linkkivoima jakautuu keskenään hakukonesuosiosta kilpailevien samansisältöisten versioiden kesken. Googlen hakurobotti joutuu joka tapauksessa ”arpomaan” samansisältöisten sivujen kesken, minkä niistä se indeksoi ja nostaa hakutuloksissa korkeimmalle sijalle. Tällöin on järkevää keskittää linkkivoima yhdelle sivulle käyttämällä 301-uudelleenohjausta. 301-uudelleenohjaus siirtää kävijän aina automaattisesti haluttuun osoitteeseen. Jos uudelleenohjausta ei haluta toteuttaa, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää ”rel=canonical” linkkielementtiä.

Indeksointia helpottamaan sivustolle kannattaa luoda sivustokartta, joka esittää verkkosivuston hierarkkisen rakenteen ja eri sivujen välisen linkityksen.

Siirry hakukonemarkkinointi-koontisivulle, tutustu hakukonemainonta-osioon tai klikkaa takaisin tämän hakukoneoptimointi-sivun alkuun.